دکتر مرتضی فتاحی دکتر مرتضی فتاحی

 
دکتر مرتضی فتاحی
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک زمین
مشاور در امور بین الملل ریاست مؤسسه ژئوفیزیک
رئیس بخش پژوهشی سن‌یابی مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : mfattahi@ut.ac.ir
تلفن : 61118253