دکتر مهرداد پاکزاد دکتر مهرداد پاکزاد

دکتر مهرداد پاکزاد
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
 تلفن : 61118381