مدیر گروه مدیر گروه

 

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

تلفن: 61118284