نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

گروه آموزشی زلزله شناسی

مدیر گروه

دکتر اسماعیل بایرام نژاد 

تلفن: 61118230

کارشناس

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512